Most recent videos

Loading...

Thursday, May 28, 2009

دانشجويان دستگير شده پلىتكنيك تحت شكنجههاى شديد قرار دارنددانشجويان دستگير شده پلىتكنيك تحت شكنجههاى شديد قرار دارند

1388/3/7

بنابه گزارشهاى دريافتى دانشجويان دستگير شده دانشگاه پلىتكنيك تهران تحت بازجويى و شكنجههاى شديد قرار دارند.
مهدى مشايخى و عباس حکيم‌زاده، دو دانشجوى دانشگاه پلىتكنيك که روز ششم اسفند ماه و يک روز پس از اعتراضهاى دانشجويان اين دانشگاه به دفن استخوان كشتهشدهاى جنگ ضد ميهنى، دستگير شدند در ملاقات به خانوادههايشان گفتند: طى هفتههاى گذشته بازجويى‌ها ضرب و شتم‌ها و آزارهاى شديد جسمى و روحى براى اعتراف به کارهائى که انجام ندادهاند افزايش يافته است.
خانواده مهدى مشايخى اعلام کردند، پسرشان بر اثر ضرب و شتم شديد جسمى و فشارهاى روحى، دچار رعشه شديد دست بوده و وضعيت نامناسبى داشته است.
مسعود دهقان نيز که در روز اول ارديبهشت ماه در منزلش بازداشت شد، در ملاقات به خانواده خود گفته است؛ فشارها براى اخذ اعترافها دروغين روى وى زياد است.

No comments:

Post a Comment