Most recent videos

Loading...

Monday, September 21, 2009

مصاحبه با راننده ای که جوانی زخمي را از دست ماموران مزدور حكومتي, درراهپيمايي عظيم مردم در 27 شهريور نجات داده است


خبرنگار: روز جمعه مصادف با راهپيمايي بزرگ مردم عليه دولت كودتا ساعت 11:45 هنگامی که با تاکسی از امیرآباد شمالی به سمت انقلاب مي رفتم؛ راننده تاکسی از نجات یکی از زخمی شدگان معترض از دست ماموران صحبت کرد .
راننده خودش را رضا و 42 ساله معرفی كرد وگفت :حدودا ساعت 10:35 دقیقه بود که در نزديکی خیابان ایتالیا جوانی را دیدم که با وحشت بسيار زیاد و به سرعت در حال فرار بود.تقریبا 22 ساله به نظر می رسید ؛ سر و صورتش خوني بود و با پارچه اي که در دست داست سعی مي کرد جلوی خونریزی بيشتر را بگیرد.
جوان زخمی خود را جلوي ماشین من انداخت و خواهش کرد که او را سوار کنم تا از دست ماموران فرار کند.
من نیز او را به سرعت سوار کرده و از محل دور شدم ؛ همين که ما حرکت کردیم از کوچه پس کوچه های اطرافمان دو مامور انتظامی باتوم به دست بیرون دويدند ، جوان که به شدت ترسیده بود در صندلي عقب دراز کشید و خود را مخفي کرد.
تا بالاخره از محل دور شدیم.
از جوان ماجرای زخمی شدنش را پرسيدم، او گفت اسمش "علیرضا"و اهل بوشهر است
دانشجواست و براي شرکت در تظاهرات ضد دولتي به میدان انقلاب رفته است .
در حین رفتن به میدان ولیعصر در نزدیکی درب شرقی دانشگاه تهران به تعداد زیادي از ماشین های انتظامی برخورد مي کند و سعي می کند تا از آنها عکس بگیرد.
یکی از ماموران که او را در حین عکاسی دیده بود بدون اينکه وی بفهد به او حمله کرده و با باتوم چند ضربه به کتف و شانه هایش زده ,در اين هنگام یکي دیگر از ماموران یک ضربه به سر وی زده که باعث شکسته شدن فرق سرش و خونریزی شديد وی گشته بود. با این حال آنها قصد بازداشت وي را نیز داشته بودند.
جوان که به شدت ترسیده بوده با سری زخمی و خون آلود پا به فرار می گذارد و دو مامور باتوم به دست به دنبال وی کوچه های اطراف را زیر پا مي گذارند..............
جوان زخمي سرانجام پس از چند دقیقه فرار با سوار شدن به تاکسی مورد نظر از مهلکه جان سالم به درد می برد.
به گفته راننده جوان زخمی حتی به بیمارستانها هم اعتماد نداشت و مانع از انتقالش به بيمارستان شریعتی شده است. او عقیده داشته ماموران حکومت در بیمارستان ها به دنبال زخمی های احتمالی حوادث می گردند .او ترجیح می داده است که توسط هم اتاقی هایش در خوابگاه کوی درمان شود تا به دست ماموران بيفتد وبه شكنجه گاهها ي مخوف منتقل شود .

No comments:

Post a Comment