Most recent videos

Loading...

Tuesday, September 29, 2009

منطقه انفجار بمبهای هستهای به پنج قسمت تقسیم میشود


منطقه انفجار بمبهای هستهای به پنج قسمت تقسیم میشود:۱- منطقه تبخیر ۲- منطقه تخریب کلی ۳- منطقه آسیب شدید گرمایی ۴- منطقه آسیب شدید


انفجاری ۵- منطقه آسیب شدید باد و آتش. در منطقه تبخیر درجه حرارتی معادل سیصد میلیون درجه سانتیگراد بوجود میآید و هر چیزی، از فلز گرفته تا انسان و حیوان، در این درجه حرارت آتش نمیگیرد بلکه بخار میشود

آثار زیانبار این انفجار حتی تا شعاع پنجاه کیلومتری وجود دارد و موج انفجار آن که حامل انرژی زیادی است میتواند میلیونها دلار تجهیزات الکترونیکی پیشرفته نظیر ماهوارهها و یا سیستمهای مخابراتی را به مشتی آهن پاره تبدیل کند و همه آنها را از کار بیندازد.

اینها همه آثار ظاهری و فوری بمبهای هستهای است . پس از انفجار تا سالهای طولانی تشعشعات زیانبار رادیواکتیو مانع ادامه حیات موجودات زنده در محلهای نزدیک به انفجار میشود
وسائل حمل و استفاده از سلاحهای هستهای:موشک بالیستیک موشک کروز بمبافکن استراتژیک زیردریایی هستهای توپ هستهای
فهرست سلاحهای هستهای:بمب اتمی بمب هیدروژنی بمب هستهای ب۶۱-۱۱ بمب نوترونی بمب کثیف

پرتو رادیو اکتیو از پرتوهای آلفا، بتا، گاما و تابش نوترونی تشکیل شدهاست. نوع آلفای آن بسیار خطرناک است ولی توان نفوذ اندکی دارد. این پرتو در بافت زنده تنها کمتر از ۱۰۰ میکرون نفوذ میکند اما برای آن ویرانگر است. پرتوی گاما از دیوار و سنگ نیز عبور میکند.هر ۹ میلیمتر سرب یا هر ۲۵ متر هوا شدت تابش
ن را نصف میکند. این پرتو نیز با توجه به فرکانس بسیار بالا، انرژی زیادی دارد که اگر به بدن انسان برخورد کند از ساختار سلولی آن عبور کرده و در مسیر حرکت خود باعث تخریب ماده دزوکسی ریبو نوکلوئیک اسید یا همان DNA شده و سرانجام زمینه را برای پیدایش انواع سرطانها، سندرمها ونقایص غیر قابل درمان دیگر فراهم میکند وحتی این نقایص به نسلهای آینده نیز منتقل خواهد شد. برای جلوگیری از نفوذ تابش گامابه حدود ۱۰ سانتیمتر دیوارهٔ سربی نیاز است
تصوير اولين آزمايش اتمي در ترينيتي ايالت نيومكزيكو

این اشعه مانند امواج رادیویی دارای برد بسیار زیادی میباشند
قدرت نفوذ و تخریب این اشعه بسیارزیاد است
یك لایه ۱۵سانتیمتری بتن یا یك لایه ۲۰ سانتیمتری خاك فقط نیمی از این اشعه را میگیرد و همان نیمی دیگر اثرات زیانبار خود را بر جای میگذارد
وترون
نوترون نیز مانند گاما هم بسیار زیانبار است هم دارای برد بسیار زیادی میباشند و قدرت نفوذ و تخریب بسیار زیادی دارد با این تفاوت كه نوترون ذره است و گاما اشعه

جنگافزار هستهای سلاحهائی هستند که در آنها از انرژی حاصل از شکافت یا همجوشی هستهای برای تخریب و کشتار استفاده میشود.

این سلاحها در جنگ در طول تاریخ تنها ۲ بار توسط آمریکا مورد استفاده قرار گرفت

تاسيسات هسته اي بوشهر

فرآيند عملياتي نيروگاه اتمي بوشهر
تاسيسات هسته اي ucf اصفهان

تاسيسات هسته اي اراك
تاسيسات و محصولات هسته اي تهران

No comments:

Post a Comment