Most recent videos

Loading...

Saturday, August 29, 2009

تجمع خانوادههاي بازداشت شدگان در مقابل زندان اوين وتمسخر خانواده ها توسط ماموران سركوبگر

امروز شنبه7شهريور بيش از60 نفر از خانوادههاي بازداشت شدگان قيام مردمي در مقابل زندان اوين تجمع كرده و خواهان آزادي عزيزانشان و رسيدگي به وضعيت آنها شدند.ماموران سركوبگر جلوي درب زندان اوين با ديدن خانوادههاي بازداشت شدگان با تمسخر به آنان ميگفتند:از بس كه به اينجا مي آييد ما خسته شديم خودتان خسته نشديد؟!!! اينها هر وقت بخواهند دستگيرشدگان را آزاد ميكنند شما هم هيچكاري نميتوانيد بكنيد”.ماموران جنايتكار براي دلسرد كردن خانوادها اظهار ميكردند كه :”رفتن و آمدن شما هيچ مشكلي را حل نميكند برويد خانه هايتان كنار تلفن بنشينيد موقع آزاد شدن به شما خبر مي دهند.”

No comments:

Post a Comment