Most recent videos

Loading...

Friday, August 28, 2009

دیدار مراجع تقلید مخالف کودتاچیان با هم


دیدار مراجع تقلید مخالف کودتاچیان با هم

گفته می شود بیات زنجانی از مراجع تقلید روز چهارشنبه 4مردادماه به دیدار صانعی رفته است؛ این خبر اولین بار دروبلاگ شخصی محسن بیات فرزند بیات آورده شده است.
وی این اقدام پدرش را حمایت از سخنان شجاعانه چند وقت اخیر صانعی بر ضد کودتاچیان می داند.
این دیدار پس از سخنان جنجال آفرین اخیر صانعی علیه جنایات کودتاچیان و حملات برنامهریزی شدهی مطبوعات و سایتهای وابسته به دولت کودتا علیه این مرجع تقلید، انجام شد.
به نظر میرسد دیدار بیات از صانعی به معنای حمایت بيات از سخنان روشنگرانه صانعی و مخالفت شدید این دو مرجع با دولت کودتا باشد.


#################
مخالفتهاي بيات زنجاني با كودتاچيان , خشم آنها را برانگيخت

محسن بیات فرزند بيات زنجاني ( از مراجع تقلید) در وبلاگ شخصی اش به تهمت هایی که از سوی نهادهای امنیتی به یکی از خواهرانش وارد شده است پاسخ داده است.
بنا به آخرین پست وبلاگ شخصی فرزند بیات زنجاني، در بولتن یکی از نهادهای امنیتی برای دختر آیتالله بیات پروندهسازی شده و موضوعی مطرح شده که آشکارا دروغ است. بولتننویسان مدعی شده اند که یکی از دختران آیتالله بیات در آلمان بیحجاب رؤیت شده و با یک تیم مستندساز آلمانی هم همکاری داشته است، در حالی که محسن بیات اساسا از سفر خواهرانش به آلمان خبر ندارد و خبر جعلی سفر یک خواهرش به آلمان را برای اولین بار در بولتن کودتاچیان خوانده است.
محسن بیات با اشاره به اینکه نویسندگان بولتن حتی مشخص نکرده اند کدام یک از دختران آیت الله مد نظر آنان است این اقدام را سناریویی شکست خورده برای ضربه زدن به جایگاه آیت الله در بین مردم عنوان کرد و افزود: مخالفت های صریح آیت الله با کودتاچیان خشم آنها را به شدت بر انگیخته است و باعث صورت گرفتن این اقدامات نسنجیده برای تخریب آیت الله شده است.

No comments:

Post a Comment