Most recent videos

Loading...

Saturday, August 29, 2009

گزارشي از تجمع مردم در گلزار خاوران

خاوران 6شهريور :
از ساعت 8 صبح مامورين لباس شخصي و نيروي انتظامي كل محوطه خاوران را تحت قرق خود قرار داده و از حضور مراجعه كنندگان جلوگيري به عمل مي آوردند
حدود 10 الي 15 خودروي سواري كه براي حضور در اين مكان از صبح ساعت 9تصميم به حضور داشتند با تهديد ها و ارعاب مامورين پراكنده شدند.
مامورين از شب گذشته در اين مكان مستقر شده بودند,اما مردم بي توجه به ممانعت و ايجاد جو رعب و وحشت از سوي آنها , درخاوران گرد آمدند.اين نكته حائزاهميت است كه مردم با دسته هاي گل در اين مكان حضور داشتند.ساعت حدود 12 ظهر تهديد به خراب كردن ماشين هاي حاضرين باعث پراكنده شدن پدر و مادران وخانواده هايي شد كه تنها براي يادبود عزيزانشان به اين مكان آمده بودند موتور سوارها با لباس ضد شورش از ميدان اقانور تا خاوران مستقر شده و تلاش در ايجاد جو رعب و وحشت داشتند.
تعداد زيادي از حاضرين وقتي با فشارسركوبگران و مامورين براي حضور برسر خاك عزيزان خود مواجه شده و اين امر را غير ممكن ديدند, به صورت گروهي عازم بهشت زهرا و قطعه 33 كه شهداي گمنام دهه شصت به خاك سپرده اند گرديدند و تصميم به ادامه مراسم در آن مكان گرفتند, با حضور در اين قطعه معلوم شد مامورين سركوبگر فكر اينجا را نيز كرده اند و و قتي مردم تصميم به حضور بر سر خاك براي نثار گل داشتند با تهديد دستگيري مامورين رو به رو شدند و اعلام شد كه بايد قطعه33 را ترك كنند.ضمن اينكه تعدادي از مردم در محوطه خاوران ماندند تا شايد بعد از خروج مامورين بتوانند حتي براي چند لحظه مراسمي برگزاركنند.

No comments:

Post a Comment