Most recent videos

Loading...

Wednesday, October 28, 2009

گزارش مشروح از تجمع خانواده های زندانیان سیاسی مقابل دادستانی تهران

کمیته گزارشگران حقوق بشر- جمعي از خانوادههاي زندانيان سياسي در اعتراض به بازداشت عزيزان دربندشان صبح امروز چهارشنبه ششم آبان ماه، مقابل ساختمان دادستاني تهران تجمع مسالمتآمیز كردند.

تحصن امروز، اولين اقدام جمعي خانوادههاي زندانيان سياسي است. آنها با صدور بيانيهاي اعلام كردهاند اگر از آزادي دربندشدگان خبري نباشد اقدام بعديشان تجمع است و در مرحله بعدي دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

خانوادهها عكس هاي زندانيان سياسي را در سكوت در دست و بالاي سرشان گرفتهاند. هيچ نميگويند. رهگذران كنجكاوانه به تحصن كنندگان نزديك ميشوند. هركدام نظري ميدهند و در حمايت از خانواده ها به اين جمعيت ميپيوندند و يا مقابل آنها به نظاره ميايستند.

فاطمه كمالي كه دامادش محمد قوچاني روزنامهنگار دربند است، عكس او را بالاي سرش گرفته است:"بيش از 500 نفر بعد از انتخابات به زندانها افتادهاند. مگر حرف آنها چه بوده كه اينگونه به زندانها افتادهاند و در شرايط ناگوار به سر ميبرند؟ انها فقط در پي حق و حقيقت بودهاند."

" منتقدان را به بند نكشيد" اين شعار را يكي از دختران محمد علي ابطحي در دست گرفته است و در دست ديگر عكسي از پدرش. يكي ديگر با ماژيك سياه درشت نوشته است :"دعايمان را تاب نميآورند،اين بار بي صدا صدايت ميكنيم يا رب" و اشاره ميكند به مراسم دعاي كميل كه پنج شنبه گذشته براي آزادي شهاب طباطبايي برگزار شد اما به دستگيري بيش از 90 تن منجر شد كه 19 نفرشان را به اوين منتقل كردند.

زني ميانسال به جمعيت نزديك مي شود. با اشاره به عكسهاي فريبا پژوه و هنگامه شهيدي از روزنامه نگاران دربند سري تكان ميدهد:"براي اين حكومت تاسف ميخورم و راستش كمي هم خندهدار به نظر ميرسد كه بيگناهاني را بي هيچ دليلي به زندانها انداختهاند."

از او دليل حضورش را ميپرسم، ميگويد:"براي همدردي آمدهام. همين امروز صبح از برگزاري اين تحصن باخبر شدم اما نميتوانستم بيتفاوت باشم. من زني عامي و خانه دار هستم اما وقتي سردرگمي خانوادههاي زندانيان سياسي را ميبينم و يا ميشنوم كه زندانيان سياسي را در سلولهاي انفرادي حبس ميكنند دلم به درد ميايد."

مردي ميانسال نيز اين سوال را مطرح ميكند:"چرا تعداد روزنامهنگاران و عكاسان اينقدر كم است؟ چرا ازروزنامههاي دولتي كسي براي انتشار اخبار اين زندانيان به اينجا نيامده است ؟ اگر آزادي بيان هست چرا اينجا از خبرنگاران خبري نيست؟"

و همسرش دست مرد را ميگيرد و به كناري ميكشد:"الان با گفتن اين حرف ها ميآيند ما را هم دستگير ميكنند." در گوشهاي از جمعيت، پدر فريبا پژوه يكي از روزنامهنگاران دربند با وجود بيمارياش آمده است. عصا به دست گرفته و با دستاني لرزان عكس دخترش را نشان ميدهد. فريبا نزديك 70 روز است كه زنداني شده است.

مهدي محموديان هم از ديگر فعالان و روزنامهنگاران دربند است كه پدر پيرش هر چند عكسي از او ندارد اما ميخواهد كه روي كاغذي نام او را بنويسند.

محمد داوري سردبير سايت سهام نيوز هم از ديگر كساني است كه عكس او در ميان جمعيت ديده ميشود. او شهريور دستگير شده و تا كنون خبري از او در دسترس نيست.

"استقلال قوه قضاييه كجاست؟" اين شعار را يكي از خانوادههاي زندانيان سياسي در دست گرفته است. در همين زمان جمعي از خانوادهها به داخل ساختمان دادستاني رفتند. فخرالسادات محتشميپور همسر مصطفي تاج زاده، مريم باقي همسر محمد قوچاني، مهسا امرآبادي همسر مسعود باستاني و جمعي ديگر به داخل ساختمان رفتند اما برخي ديگر از خانوادهها معتقد بودند كه اگر قرار بود دادستان كاري براي آزادي ميكرد تا كنون انجام ميداد.

زني چادري كه بيشتر صورتش را زير چادر پنهان كرده به جمعيت ميپيوندد:"حالم خيلي بد است. ما جزو خانوادههايي هستيم كه انقلاب كردهاند و در چارچوب مباني اسلام حركت ميكنند اما وقتي اين زندانيان را ميبينم كه بي هيچ دليلي زنداني شدهاند تنم ميلرزد. آخر اين محكوميتهاي سنگيني كه صادر شده چه مبنايي دارد؟"

او ميخواهد كه اين جمله رابنويسم:" بگوييد كه اقدامات دولت بعد از انتخابات اقداماتي بوده كه نه تنها روي شاه را سفيد كرده بلكه دست معاويه و يزيد را هم از پشت بسته است."

در همين زمان جواني به ميان جمعيت ميآيد و قصد بحث كردن دارد، اينكه اگر اين افراد زنداني شدهاند حقشان است.

فاطمه كمالي جمعيت را به آرامش دعوت ميكند و زني زهگذر اشاره ميكند كه اين بحثها شگردهايي است براي برهم زدن سياست سكوت. پس به او اعتنايي نكنيد.

خواهران هنگامه شهيدي هم خبر ميدهند كه خواهر روزنامهنگارشان، دو روز است كه اعتصاب غذا كرده است.

هنگامه شهيدي دو روز است كه از سلولهاي چند نفره 209 به بند عمومي منتقل شده است.

جمعيت مقابل ساختمان دادگستري زياد شده است و ماموران جمعيت را پراكنده ميكنند. با اين وجود جمعيت در آن سمت خيابان از دور نظارهگر متحصنان هستند. آنها كه براي خريد یا كار به اين محل آمدهاند، دست از كار برداشتهاند و با يكديگر درباره حوادث بعد از انتخابات و نيز تحصن امروز حرف ميزدند.

بیش از دویست نفر از مردم در پشت بلوکهای وسط خیایان به حمایت از خانوادههای زندانیان ایستادهاند . جمعیتی که پلیس به آنها اجازه نزدیک شدن به خانوادههای زندانیان سیاسی را نداد . هرچند که چند نفرشان به هر طریقی بود راهی به سوی خانوادهها گشودند و به آنها شیرینی و چای تعارف کردند تا به قول خودشان بتوانند قدری از خستگی آنها کم کنند

صبح چهارشنبه، سبزه ميدان تهران (مقابل دادستانی تهران) شاهد تصاويري از زندانيان سياسي بود كه هنوز اتهامشان مشخص نشده و در زندانها به سر ميبرند .مصطفي تاج زاده،محسن امين زاده،علي تاجرنيا،حسين نوراني نژاد،بهمن احمدي امويي،سعيد ليلاز،شاهپور كاظمي،محسن ميردامادي،محمدعلي ابطحي،عبدالله مومني،احمد زيدآبادي ،هنگامه شهیدی ،جعفر ابراهیمی ،محمد داوری و فریبا پژوه از جمله افراد دربند هستند كه عكسهايشان در اين مراسم ديده ميشود.

No comments:

Post a Comment