Most recent videos

Loading...

Wednesday, October 28, 2009

رها کردن زباله ها در سطح دانشگاه تهران و اعتراضات بی نتیجه دانشجویان

در روزهای گذشته زباله های رها شده در سطح دانشکده های دانشگاه تهران به شدت زیاد شده اند,از ابتدای هفته جاری زباله ها و مواد دور ریختنی دانشگاه، در پردیس مرکزی رها شده و چهره بسیار زشتی به دانشگاه داده است.
این زباله ها که بر روی هم انباشته شده ؛ اکنون به حدی زیاد شده اند که جمع آوری آنها با مشکل روبرو گشته است,دانشجویان بارها به جمع آوری زباله ها در سطح دانشکده ها و بی توجهی نسبت به خطرات احتمالی ناشی از آلودگی های
آنها به انتظامات دانشگاه اعتراض کرده اند ولی تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکرده اند.

No comments:

Post a Comment