Most recent videos

Loading...

Wednesday, October 28, 2009

دانشجویان دانشگاه یاسوج سد آپارتاید جنسی در ایاب و ذهاب را شکستند


دانشجویان دانشگاه یاسوج با دومین تحصن خود در سال تحصیلی جدید طرح آپارتاید جنسی در ایاب و ذهاب دانشجویان را با شکست مواجه ساختند. اعتراضات هفتهی گذشته به طور خودجوش هنگامی آغاز شد که دانشجویان کاغذهایی با عناوین "سرویس خواهران" و "سرویس برادران" بر اتوبوسهای خط واحد دانشگاه دیدند. دانشجویان دختر و پسر نه تنها سوار بر اتوبوسها نشدند، بلکه پس از دو ساعت مسئولان را وادار به پذیرش خواستهشان کردند.

روز دوشنبه نیز دانشجویان با اقدامی مشابه روبرو شدند که مجددا اعتراض و تحصن آنان را دربرداشت و این واکنش موجب شد تا سرویسها به حرکت درنیایند. سرانجام بیانیهای توسط دانشجویان خوانده شد و مطابق با آن پسران و دختران با هم سوار بر اتوبوسها شدند.


شهرزادنیوز

No comments:

Post a Comment