Most recent videos

Loading...

Wednesday, October 28, 2009

گامی دیگر برای جداسازی کلاسهای دختران و پسران در دانشگاهها

دانشکده علوم سیاسی واحد تهران، کلاسهای دانشجویان دختر و پسر را از هم جدا کرد.

به گزارش رسانهها، تفکیک جنسیتی کلاسهای این دانشکده، اجرایی کردن طرح دکتر اشرفی، مدیر گروه علوم سیاسی، است که اعتراض دانشجویان و استادان را برانگیخته است.

از سوی دیگر، خبرگزاری ایلنا از تصمیم مسئولان دانشگاه آزاد قم در این مورد خبر داد که بر اساس آن قرار است سه روز نخست هفته به دختران و سه روز دیگر به پسران اختصاص داده میشود.

طرح تفکیک جنسیتی، طرحی فراگیر از سوی وزارت ارشاد دولت احمدینژاد است که در نظر دارد جداسازی زن و مرد را در همه عرصههای زندگی اجتماعی، از خیابانها تا محیطهای کار را در بر بگیرد؛ هرچند که به نظر کارشناسان، این طرح قابلیت اجرایی ندارد.

No comments:

Post a Comment