Most recent videos

Loading...

Wednesday, October 28, 2009

مرکز امور زنان و خانواده: دختران به جای حق و حقوق به تکالیف توجه کنند

زهرا سجادی، سرپرست مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در غرفهی ایسنا در نمایشگاه مطبوعات گفت، ما باید تلاش کنیم زنان را با هویت اصلیشان آشنا کنیم. وی در این رابطه افزود، باید به دخترانمان آموزش دهیم که همزمان با درس خواندن، ازدواج کرده و در بحث ازدواج نیز به تکالیف خود بیشتر توجه کنند تا بحث حق و حقوق.

وی همچنین از رسانهها انتقاد کرد که همیشه بحث حقوقی خود را مطرح میکنند و در واقع به دنبال احقاق حق خود هستند و این مساله باعث میشود تکالیف خود

را نادیده بگیرند. او همین امر را در مورد دانشجویان صادق دانست و اظهار داشت، دانشجو باید خود را همیشه مدیون استاد و مجموعه دانشگاه بداند و به این مساله فکر کند که در برابر استاد و مسوولان اجرایی دانشگاه چه وظیفهای بر عهده دارد. در حال حاضر مرکز امور زنان و خانواده رئیسی ندارد و به نقل از زهرا سجادی، احتمالا این مرکز به معاونت رئیس جمهوری تبدیل خواهد شد. زهرا سجادی یکی از گزینههای عهدهگیری این پست است.

No comments:

Post a Comment