Most recent videos

Loading...

Monday, November 30, 2009

دانشجويان عزم جزم كرده اند كه مراسم 16 آذر را هرچه باشكوه تر و گسترده تر برگزار كنند

عليرغم شايعاتي كه نظام براي ممانعت از شكل گيري و برنامه ريزي دانشجويان براي برگزاري مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران پراكنده كرده است از جمله اينكه دانشگاه های تهران از روز شنبه 14 آذر به صورت تعطیل در می آید, اما مردم و دانشجويان عزم جزم كرده اند كه اين مراسم را هرچه باشكوه تر برگزار نمايند , بنا بر خبرهاي دريافتي مکان های راهپیمایی در ساعت 17 روز 16 آذر عبارت است از :دور تا دور دانشگاه از جمله بلوار کشاورز ,خیابان کارگر شمالی و جنوبی ,خیابان 16 آذر و خيابان ولیعصر منتهی به دانشگاه تهران .
در رابطه با برگزاری مراسم این نکته جالب است که دستگیری دانشجویان باعث به خروش آمدن و خشم دوچندان دانشجویان شده است .
شب نامه هایی مبنی بر اطلاع رسانی در بین دانشجویان در مکانهای عمومی دانشگاه و کلاس های درس پخش می شود و دانشجويان مستمرا از برگز اري باشكوه و گسترده اين مراسم در پيوند با ساير اقشارمردم از جمله معلمان و دانش آموزان صحبت ميكنند.
همچنين دانشجويان خشم و انزجار خود را نسبت به حكومت ديكتاتوري هر روز به صورت راديكال تر و هدف گيري شده به سمت خامنه اي و به صورت شعار در كلاسها مينويسند, به صورتي كه به گفته یکی از دانشجویان هر روز که به کلاس وارد می شوند شعارهای مرگ بردیکتاتور و مرگ بر خامنه اي قاتل, روی تخته سیاه نوشته شده است.


آژانس ايران خبر

No comments:

Post a Comment