Most recent videos

Loading...

Monday, November 30, 2009

دولت کودتا برای مقابله با اعتراضات 16 اذر شنبه را تعطیل اعلام کرد

دولت کودتا برای مقابله با تجمعات دانشجویی در روز 16 آذر, شنبه 14 آذر ماه را تعطیل کرد.پس از نشست روسای دانشگاههای تهران ومسئولان امنیتی ونظامی کشور روز شنبه آینده که روزبین تعطيلي در تقویم به شمار می رود, از سوی دولت کودتا برای تمام موسسات آموزشی اعم از دانشگاهها ومدارس تعطیل اعلام گردید.
به صلاح دید شورای تامین استان تهران وبرای خالی شدن پایتخت وشهرهای بزرگ از جمعیت به ویژه برای مهیا نمودن سفر دانشجویان وخالی کردن دانشگاه ها شنبه آینده تعطیل اعلام شد.
باتوجه به تعطیل بودن همه مراکز دانشگاهی معتبر پایتخت ونیز تعطیلی بیشتر مراکز آموزشی غیرانتفاعی وخاص تهران ونیزهمه ی سازمان ها,وزارتخانه ها وادارات دولتی در روز پنج شنبه درتهران پیش بینی شورای تامین استان تهران این است که چهار روز تعطیلی فراهم شده موجب خالی شدن دانشگاه ها وشهر تهران در آستانه ی روز16 آذر خواهد شد.
دولت کودتا پیش بینی کرده است جنبش دانشجویی در اثر این تعطیلی چهار روزه نمی تواند برنامه ریزی دقیقی برای حضور وترتیب دادن تجمع بزرگ دردانشگاه ها وخیابان های پایتخت انجام دهد.اما به نظر می رسد جنبش دانشجویی با قدرت بیشتر وبا نشاط تر از دفعات پیش وارد صحنه شده تاتمهیدات امنیتی دولت کودتا برای ممانعت از تجمع مردم را خنثی سازند.دولت کودتا پیش تر نیز ودر آستانه روز 18 تیر دست به تعطیلی پایتخت براي چهارروز متوالی زد, اما مردم با حضور در خیابان ها اعتراض های گسترده ی ترتیب دادند.


آژانس ايران خبر

No comments:

Post a Comment