Thursday, December 31, 2009

اژه ای از اعدام 3 نفر از دستگیرشدگان عاشورا خبر داد

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندی، اندیشه و بیان: روزنامه اعتماد در شماره امروز خود گزارش کرده که در جلسه غیرعلنی مجلس با دادستان کل کشور، محسنی اژهای از اعدام قریبالوقوع «حداقل سه تن» از دستگیرشدگان روز عاشورا سخن گفته است.
به گزارش روزنامه اعتماد، دادستان کل کشور گفته است که دستگاه قضایی مصمم است حداقل سه تن از بازداشتشدگان روز عاشورا را که «محارب» شناخته شدهاند محاکمه و حکم اعدام آنها را به اجرا درآورد.

No comments:

Post a Comment