Wednesday, December 30, 2009

حسین کروبی: کسانی از مردم فرار میکنند که ظلم و جنایت کردهاند - پدرم در تهران است و به جد پیگیر مسائل روز

پارلماننیوز: فرزند دبیرکل حزب اعتماد ملی در واکنش به انتشار برخی شایعات مبنی بر خروج میرحسین موسوی و مهدی کروبی از تهران و حرکت آنها به سمت شمال کشور، این شایعات را زائیده ذهن کسانی دانست که چون میدانند به آرزوی خود دست نمییابند میخواهند با انتشار شایعاتی از این دست حداقل برای دقایقی در قالب خبر به این آرزو دست پیدا کنند.

حسین کروبی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»،
گفت:«کسانی از مردم فرار میکنند که ظلم و جنایت کردهاند نه کسی مانند پدرم که سوابق روشنی دارند و امروز آقای کروبی و موسوی با مردم و مردم مخالف ظلم با آنها هستند.»

وی افزود:«آقای کروبی مانند روزهای قبل در تهران هستند و به جد پیگیر مسائل روز و مطالبات مردم هستند.»

کروبی خاطر نشان کرد:«انتشار شایعاتی اینچنینی توسط کسانی صورت میگیرد که چون میدانند به این آرزوی خود دست نمییابند میخواهند با انتشار شایعات دروغی مانند آنچه امروز منتشر کردهاند برای دقایقی احساس کنند که به آرزوی خود رسیدهاند و احساس سرخوشی کنند.»

No comments:

Post a Comment