Most recent videos

Loading...

Wednesday, December 30, 2009

بیست دانشجوی دانشگاه علم و صنعت در بازداشت؛ احضار ۵۰ دانشجو به کمیته انضباطی

خبرگزاری هرانا ـ حقوق دانشجویی: ماموران حراست با تماس با منزل این دانشجویان ضمن تهدید خانوادهها آنها را جهت دریافت نامه به دانشگاه فرا خواندهاند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، طی اتفاقات روز گذشته ۸ دی حدود ده دانشجو از درون دانشگاه بازداشت شده و به خارج دانشگاه منتقل گشتند.

امروز ۹ دی نیز ماموران حراست ۳ دانشجو را از کتابخانه عمومی دانشگاه خارج و به مکانی نامعلومی منتقل کردند.

با احتساب دانشجویان بازداشت شده دانشگاه علم و صنعت در روز عاشورا، تاکنون حدود ۲۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت طی ۳ روز اخیر بازداشت شدهاند.

بازداشت دانشجویان در دانشگاه توسط لباس شخصیها ابداع جدید نیروهای سرکوبگر جهت فشار به دانشگاهها است.

با توجه به ممنوعیت ورود نیروهای انتظامی به دانشگاه بعد از وقایع کوی دانشگاه، لباس شخصیها در لوای دانشجویان بسیجی به دانشگاهها انتقال یافته، دانشجویان را ابتدا با اشکآور و چماق مصدوم کرده، سپس به خارج دانشگاه منتقل میکنند.

No comments:

Post a Comment