Wednesday, December 30, 2009

ترفند فريبكارانه براي گسيل سياه لشكر در دفاع از خامنه اي

خبرنگار آژانس ايران خبر : به دنبال اعتراضات گسترده مردم آزاده تهران و شهرهاي مختلف ميهن در روز عاشورا , نظام در سراسر تهران كارمندان ,كاركنان و همه افراد دولت و حتي رانندگان شركت واحد و كاركنان اين گونه شركت هارا با تهديد و تطميع وادار به شركت در راهپيمايي فرمايشي برعليه قيام مردم درروز عاشورا كرده و آنها را به مهديه تهران براي به راه انداختن خيمه شب بازي هاي كهنه منتقل نموده است.


عکس از آرشیو

No comments:

Post a Comment