Most recent videos

Loading...

Wednesday, December 30, 2009

جنگ دولت ايران عليه مردمش

«روزنامه نيويورك تايمز, 29 دسامبر 2009 - ما از شجاعت ايرانياني كه با وجود وحشيگيري بيشرمانه و بيمحاباي دولتشان, همچنان بر خواست خود بر بدست آوردن حقوقشان پاي ميفشارند برانگيخته هستيم. رهبران ايران در دفع موج خروش عمومي كه هر روز قويتر ميشود آنچنان فروماندهاند كه حتي عاشورا - كه يادآور مرگ مقدس ترين شهيد شيعيان است - ديگر استثنا نيست.
اين سالگرد, كه با روز يكشنبه مصادف شده بود, قرار بود بزرگداشتي در صلح و آرامش باشد. حتي در زمان جنگ نيز دولتهاي ايران به منع خشونت براي مدت دو ماه در ايام حول و حوش آشورا احترام ميگذاشتند. حاكمان كنوني ايران يكبار ديگر به اثبات رساندند كه تنها عقيده آنها برجا ماندن خودشان است.
روز يكشنبه, پليس بروي جمعيت اعتراض كننده آتش گشود و بر اساس گزارشات ده نفر را به كشتن داد و صدها نفر را نيز دستگير كرد. نيروهاي دولتي همچنين متهم هستند به قتل علي موسوي, خواهرزاده ميرحسين موسوي,كانديداي برتر در انتخابات جوئن. روز دوشنبه, سايتهاي اپوزيسيون گزارش كردند كه چندين تن از شخصيتهاي اپوزيسيون دستگيرشده اند. در ميان آنان ميتوان از وزير خارجه سابق ابراهيم يزدي, عماد باقي, يك فعال حقوق بشري و سه تن از نفرات نزديك آقاي موسوي, نام برد.
دولت ايران بشدت تلاش ميكند تا مردم ايران و جهان از گستردگي سوءاستفادههايش آگاه نشوند. خبرنگاران خارجي بطور عام از كشور اخراج شده اند. خبرنگاران حاضر در انجام وظيفهشان از جان خود مايه ميگذارند. خبرنگار تلويزيون دوبي از سوريه, رضا البشاء, ناپديد شده است. بار آخر وي در ميان اعتراضات در حاليكه توسط نيروهاي انتظامي محاصره شده بود, ديده شده بود. او بايد سالم آزاد شود. خوشبختانه هنوز مردم زيادي از جمله خبرنگاران, بلاگنويسان و شهروندان وظيفه شناس مجهز به تلفنهاي دوربيندار كه مصمم هستند كه پيام را به خارج برسانند, حضور دارند.
اعتراضات وقتي شروع شده كه رهبر عالي ايران, آيت الله علي خامنه اي, انتخابات ژوئن را به نفع محمود احمدي نژاد به سرقت برد. دولت معترضين را كشته و زنداني كرد و بسيار از آن بيم داشتند كه قيام از حركت باز ايستد. اينچنين نشد, و طلب براي اصلاحات بنظر ميرسد حمايت قابل توجهي در ميان لايه روحاني ايران كسب كرده باشد.
رئيس جمهور اوباما كار درستي ميكند كه راه ديالوگ با ايران را باز ميگذارد و بدنبال راه حلي مسالمت آميز براي مجادله در مورد انگيزههاي هسته اي رژيم است. او در ضمن حق دارد كه خشونت عليه ايرانيان را محكوم كرده و آمريكا را در كنارشان قرار دهد. همانگونه كه در سخنانراني خود هنگام دريافت جايزه صلح نوبل گفته و همينطور در ابراز نظراتش در روز دوشنبه.
دولت هنوز بنظر ميايد كه كنترل كامل بروي اهرم هاي اصلي قدرت داشته باشد, از جمله كنترل سپاه ددمنش پاسداران و شبه نظاميان بسيج. ولي آيت الله خامنه اي, كه در رهبري انقلاب 1979 برعليه شاه سهيم بود, نبايد انعكاس تاريخ را زمانيكه معترضين ضربات مرگبار نيروهاي امنيتي را به سخره ميگيرند, و شعار «مرگ بر ديكتاتور» در خيابانهاي تهران سر ميدهند, ناديده بگيرد.
مردم ايران همان چيزي را ميخواهند كه همه مردم حق دارند بخواهند, آزاديهاي پايه اي, امنيت اقتصادي, و آگاهي بر اينكه دولتشان متعهد به حفاظت و نه كشتار شهروندانش است.

No comments:

Post a Comment