Thursday, December 31, 2009

درگیری در چند نقطه مرکزی تهران

بنا به گزارشهای رسیده ، عصر امروز در چند نقطه مرکزی شهر تهران تظاهرات پراکنده و درگیری رخ داده است. گزارشها حاکیست در میدان هفت تیر تهران بین مردم و نیروهای رژیم درگیری روی داده است. میدان انقلاب نیز در اشغال کامل نیروهای ضد شورش قرار دارد. شماری از مردم در مقابل مترو ميدان انقلاب در حال تجمع بودند كه مورد يورش گارد ویژه قرار گرفتند. شاهدان گفتند متروی انقلاب نیز در اين ساعت بسته شده است.


www.iranpressnews.comعکس از ارشیو

No comments:

Post a Comment