Most recent videos

Loading...

Tuesday, December 29, 2009

روزنامه ايتاليايي: ”انقلاب خزنده“ در ايران

28
دسامبر 2009 - آيا جنبش اعتراضي در ايران وارد مرحله تازهاي شده است؟سرکوب خونين مردم در مراسم عاشورا و مقاومت شگفتانگيز تظاهرکنندگان سبب چرخش در شيوهي تفسير برخي از روزنامههاي اروپا شده است. به گفته اغلب آنان، خواست مخالفان هماکنون بسي فراتر از عزل دولت احمدينژاد است.
روزنامههاي ايتاليا با گزارش از عاشوراي خونين تهران به بررسي جنبش سبز در ايران پرداختهاند. روزنامه 'کوريرا دلاسرا' مينويسد، اعتراض عليه رژيم ايران بدل به جنبشي مردمي شده است. عکسها و فيلمها از تظاهرات اخير نشان ميدهند که جوانان نيروي غالب در صفوف معترضان هستند. 48 ميليون نفر از ايرانيان کمتر از 33 سال سن دارند و اين گروه سني اکثريت جامعه ايران را تشکيل ميدهد. گسترش جغرافيايي اعتراضات در ايران از چشم اين روزنامه ايتاليايي پنهان نمانده و بازتاب اخبار تظاهرات عاشورا در شهرهاي مختلف ايران بيانگر اين واقعيت است. در پايان تفسير اين روزنامه آمده است: ”چالش قدرت از سوي مردم هر روز بيش از پيش نمايان ميشود. آنچه که در حال حاضر در ايران در جريان است، يک انقلاب خزنده به شمار ميآيد.“
'پيروزي بزرگ' جنبش اعتراضي
روزنامه ايتاليايي'لاستامپا' نيز مينويسد، گرچه رژيم اسلامي در تهران هنوز توانايي مقابله با مخالفان را دارد، اما تغييري در آرايش نيروهاي سياسي نيز در حال شکلگيري است. به گفته اين روزنامه، برغم کشته شدن تظاهرکنندگان در روزهاي اخير جنبش اعتراضي به يک پيروزي بزرگ دست يافته است. به گفته 'لاستامپا' سرکوب خونين ماههاي گذشته به شکست انجاميده است. اپوزيسيون ايران ريشههاي عميقي در ميان مردم دارد. رژيم اسلامي موفق به حل اختلافات دروني خود نشده است. بخشي از روحانيت در کنار آيتالله خامنهاي است، اما بخشي ديگر از آنان آشکارا از جنبش اعتراضي پشتيباني ميکند.
'قيام مردم ايران' عنصري مهم در روند مذاکرات بينالمللي
به گفته روزنامه فرانسوي 'فيگارو' تصاوير کشتهشدگان عاشوراي خونين تهران همچون فيلم قتل ندا آقا سلطان در ژوئن امسال بيش از پيش سبب تشديد قيام مردم خواهد شد. ايران به عنوان کشوري پيرو مذهب تشيع براي کشتهگان خود نقش زيادي قائل است. رژيم ايران در هر مراسم خاکسپاري شاهد اين واقعيت است.
به نوشته مفسر 'فيگارو'، اين پديده در 30 سال پيش در سرنگوني حکومت شاه نيز نقشي موثر ايفا کرد. حال وارثان آيتالله خميني گرفتار همان روشهاي مبارزاتي هستند. در حاليکه اولتيماتوم آمريکا به ايران بر سر غنيسازي اورانيوم تا چند روز ديگر به پايان خواهد رسيد، ”قيام مردم ايران بيش از پيش بدل به عنصري ميشود که بايد در معادلات سياسي بدان توجه داشت. انقلاب عليه رژيم ملايان، ظاهراَ پيش از دستيابي آنان به بمب اتمي، ديگر امري بعيد به نظر نميرسد“.
پيشي گرفتن مردم از رهبران جنبش
تظاهرات مردم در تهران و ديگر شهرهاي کشور بار ديگر وقايع ايران را در صدر مهمترين اخبار آلمان و جهان قرار داد. روزنامهي معتبر آلماني 'زود دويچه' در تفسير خود مينويسد: ”اگر بتوان بر اساس اطلاعات پراکندهاي که از تظاهرات عاشوراي امسال بدست آمده، جمعبستي ارائه داد، بايد گفت که مردم ايران از رهبران جنبش اعتراضي سبقت گرفتهاند.“
پاره کردن تصاوير آيتالله خامنهاي و شعار 'مرگ بر ديکتاتور' ظاهراَ خواست ميرحسين موسوي و مهدي کروبي به عنوان رهبران جنبش اعتراضي نيست. در شرايط کنوني رهبران جنبش سبز با يک بنبست مواجهاند. در صورتي که رهبران جنبش خواهان حل اختلافات سياسي خود در چارچوب قانوني باشند، خيل عظيمي از حاميان خود را از دست خواهند داد. بسياري از طرفداران آنان در حال حاضر خواستار تغيير رژيم هستند. اما در صورتي که موسوي و کروبي شعار تغيير رژيم را سر دهند، با قهر قوهي قضاييه مواجه و به احتمال زياد محاکمه خواهند شد.
به گفته 'زود دويچه تسايتونگ' اين در حالي است که رژيم ايران نميتواند از تناقضات اپوزيسيون بهره برد، زيرا از اعتماد مردم به رژيم بيش از پيش کاسته شده است. نامه محرمانه برخي از روحانيان برجسته به آيتالله خامنهاي براي گفتوگو با موسوي و کروبي نشانگر عمق نارضايتي عمومي است. بسياري از حاميان رژيم اسلامي از تقليل نقش روحانيت و ازدياد سهم پاسداران در حيات سياسي ايران ناخشنود هستند.

No comments:

Post a Comment