Most recent videos

Loading...

Monday, December 28, 2009

عفو بینالملل خشونتهای روز عاشورا در ایران را محکوم کرد

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندی، اندیشه وبیان: این سازمان در بیانیهای که روز دوشنبه، 7 دی منتشر شده، از مقامهای ایرانی خواسته است که اجازه دهند که کسانی میخواهند در روزها و هفتههای آینده در مراسم تشییع جنازه و یادبود کشتهشدگان وقایع روز یکشنبه در ایران شرکت کنند، در آرامش تجمع و علیه دولت فعلی اعتراض کنند.

به گزارش بیبیسی، حسیبه حاج سهراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل در این بیانیه گفته است که خشونتها در ایران در حال افزایش است و به نظر میرسد فشار فزاینده نیروهای امنیتی با مقاومت بیسابقه معترضان رو به رو میشود.

او گفته است: "کشته شدن عدهای در روز عاشورا کاملا قابل اجتناب بود و این روند برای خونریزیهای بیشتر باید خاتمه یابد."

این سازمان گفته است: "رهبر ایران (آیت الله خامنه ای) و دولت این کشور باید پلیس را از استفاده از ابزار زور بر حذر دارند و فرماندهان سپاه پاسداران باید مانع از ورود بسیج به تظاهرات شوند. چون بارها ثابت شده که رفتار آنها به آتش درگیری های دامن می زند و به کشته شدن افراد بیشتری میانجامد."

عفو بینالملل همچنین دستگیری عدهای از فعالان سیاسی از جمله ابراهیم یزدی، عمادالدین باقی و مشاوران میرحسین موسوی را که پس از وقایع روز عاشورا دستگیر شدند، محکوم کرده است.

پلیس ایران کشته شدن هشت نفر در درگیریهای روز عاشورا را تائید کرده است.

یکی از کشته شدگان علی حبیبیموسوی، خواهرزاده میر حسن موسوی بود.

سازمان عفو بین الملل پیشتر از رهبر ایران خواسته بود که اجازه ندهد عزاداران روز عاشورا با باتوم های بسیج و یا دستگیری های خودسرانه مواجه شوند.

این سازمان هم از مقامهای ایرانی خواسته بود که با ممانعت از دخالت بسیج در مراسم روز عاشورا، به معترضان اجازه دهند به طور مسالمت آمیز اعتراض کنند.

No comments:

Post a Comment