Most recent videos

Loading...

Friday, December 18, 2009

اطلاعيه دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف : اگر تا شنبه 28 آذر ، تمامی همکلاس هایمان در کنارمان نباشند ، کلاس ها را تحریم می کنیم

اطلاعيه دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف : اگر تا شنبه 28 آذر ، تمامی همکلاس هایمان در کنارمان نباشند ، ما دانشجویان ، تمامی کلاس ها را تحریم می کنیم


- آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۹/۲۶
لحظه لحظه درد است این روزها ، دردی که نه بر تن بر جان ها می رود . درد نه درد خویش است که درد دوری یاران دبستانی است . یارانی که در کنار هم در یک سنگر ، سنگر دانشگاه ، بر سر عقایدمان ایستادیم و یکصدا فریاد زدیم .حال زمانی است که به یاری همسنگران بشتابیم ، زمانی است که باید برای یاران فریاد بزنیم و این راز پیروزی است ، راز باقی ماندن سنگر و دور ماندن دست مزدوران از این سنگر مقدس . مهمترین چیز در این روزها این است که یکدیگر را تنها نگذاریم .
همه دیدیم که 16 آذر چه گذشت . همه دیدیم که دیگر حتی نمی توانند صدای فریادمان را در خانه مان تحمل کنند . همه دیدیم که پای تجاوزشان را از دانشگاه ، این خانه ی مقدس ، دریغ نکردند و آمدند و همکلاسی های ما را بردند . آمدند با خیانت کسانی که خود را مسئول امنیت دانشگاه می دانند . اگر 56 سال پیش دانشجویان را برای بیگانه سر بریدند ، امسال دانشجویان را برای کسانی قربانی کردند که خود را مدافع این خاک می دانند .
برای حمایت از دانشجویان بازداشت شده و برای حمایت از دانشگاه و جنبش دانشجویی ، بیشتر از همیشه تلاش خواهیم کرد . و تا آخرین فریاد خواهیم ایستاد . خواهیم ایستاد تا آزادی . خواهیم ایستاد تا قله های پیروزی . خواهیم ایستاد همه با هم ، همه با یک صدا . همه فریاد خواهیم زد "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد " .
طی برنامه ای که اساتید دانشگاه نیز در جریان آن قرار گرفته اند(متن بیانیه ای که به دست اساتید رسیده پشت برگه است) ، اگر تا شنبه 28 آذر ، تمامی همکلاس هایمان در کنارمان نباشند ، ما دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ، تمامی کلاس ها را تحریم می کنیم و تا آزادی تمام یاران ، با هم و در کنار هم به تجمع و راهپیمایی سراسری در دانشگاه می پردازیم .
وعده ی دیدار شنبه 28 آذر ساعت 12:30 ، روبه روی ساختمان ابن سینا .

اندر آنجا که ظالم امیر است
اندر آنجا که حق سربه زیر است
راستی زندگی ناگوار است
مرگ بالاترین افتخار است

No comments:

Post a Comment