Most recent videos

Loading...

Friday, December 18, 2009

اعتراض 900 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به برخوردها و سرکوب دستگاه امنیتی

بیش از 900 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با امضای نامهای به بازداشت دانشجویان این دانشگاه در جریان تجمع 16 آذر امسال و تشدید فضای امنیتی در این دانشگاه اعتراض کردند. دانشجویان در این نامه همچنین به نقش غیرقابل انکار نهاد حراست در بازداشت و اعمال فشار بر دانشجویان و همین طور حضور محسوس نیروهای موسوم به لباس شخصی در دانشگاه اشاره و آن را محکوم نمودهاند.

متن این نامه به شرح زیر است:

16 آذر سالهاست كه به عنوان روز دانشجو و جنبش دانشجويي شناخته شده است.اما متاسفانه چند سالي است كه بزرگداشت اين روز توسط دانشجويان با برخورد هاي شديد امنيتي مواجه شده است.

در پي تجمع دانشجويي صورت گرفته در 16 ام آذر ماه امسال در دانشگاه شريف شاهد بازداشت غير قانوني حداقل 6 نفر از دانشجويان اين دانشگاه در داخل و خارج از دانشگاه بودهايم.

در اين بين حضور محسوس نيروهاي لباس شخصي و امنيتي با هماهنگي حراست دانشگاه در ميان دانشجويان و بازجويي غير قانوني دانشجويان در دفتر حراست دانشگاه و همچنين بازداشت دانشجويان در محيط دانشگاه توسط نيروهاي لباس شخصي امري غير قابل اغماض است.

ما امضا كنندگان اين نامه ضمن محكوم كردن بازداشتهاي اخير و با توجه به دخالت مستقيم حراست دانشگاه در جريان دستگيري اين دانشجويان و به منظور جلوگيري از اتفاقات تلخ مانند حمله به دانشجويان در دانشكده فني دانشگاه تهران در روز 17 آذر، خواستار پيگيري فوري وضعيت افراد بازداشت شده از سوي مسئولين دانشگاه و پاسخ روشن حراست دانشگاه در مورد رفتارهاي اين نهاد هستيم.
منبع خبر : کمیته گزارشگران حقوق بشر


عکس از ارشیو

No comments:

Post a Comment