Most recent videos

Loading...

Tuesday, December 15, 2009

ده دوربین وسی بسیجی

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۹/۲۴
صدا وسیما برای تحصن 30 دانشجو نمای بسیجی 10 دوربین در مسجد کار گذاشت.صدا وسیمای خامنه ای که تحت نظارت ضرغامی اداره می شود برای پوشش خبری تحصن 30 نفر دانشجونمای بسیجی درمسجد دانشگاه تهران,از 10 دوربین استفاده کرد.تحصن دانشجو نمایان بسیجی که ظهر روز یک شنبه در مسجد دانشگاه تهران صورت گرفت تنها با حضور 30 نفر که همگی یا از روسا ویا از سران اصلی بسیج دردانشکده های دانشگاه تهران بودند صورت گرفت.جالب توجه این که تعداد دوربین های صدا وسیما که برای پوشش تصویری این برنامه تبلیغی به مسجد دانشگاه تهران آورده شده بودندده دوربین بود.اگر این تعداد را به دوربین های عادی وموبایل های دوربین دار اضافه کنیم به نظر می رسد به اندازه ی هر نفر دو یا سه دوربین در مسجد وجودداشت.این امر در حالی اتفاق افتاد که جمعیت چندین هزاری دانشجویان ازادی خواه وضد رژیم دانشگاه تهران در خیابان های دانشگاه در حال اعتراض وسردادن شعار علیه دیکتاتور بودند.اما این اعتراض دانشجویان حتی لحظه ای هم پوشش تصویری داده نشد.با این وجود اعتراض گسترده دانشجویان دانشگاه تهران که توسط موبایل های کوچک دانشجویان پوشش داده شده بازتاب جهانی پیدا کرد اما پوشش تصویری دانشجو نماهای بسیجی وابسته به حکومت از دیوارهای صدا وسیما هم آن طرف تر نرفت.


عکس از ارشیو

No comments:

Post a Comment