Most recent videos

Loading...

Saturday, December 19, 2009

یکی از فعالین دانشجویی دانشگاه تهران ,شامگاه چهارشنبه بازداشت شد

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۹/۲۸


شامگاه چهارشنبه یکی از فعالین دانشجویی دانشگاه تهران در محل خوابگاه خود توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.این دانشجوی دانشگاه تهران, ساکن خوابگاه 22 و دانشجوی دکترا است.گزارش های دریافتی از خوابگاه 22 کوی دانشگاه تهران حاکی از این است که نیروهای امنیتی پس از یک ساعت شنود مکالمات این دانشجوی دانشگاه تهران وحضوري چندین ساعته پشت درب اتاق وی, در خوابگاه 22 اورا بازداشت کردند.این فعال دانشجویی دانشگاه تهران دریکی از اتاق های یک نفره خوابگاه دانشجویان که ویژه مقطع دکترا است ساکن بوده ودرجریان اعتراض های روزهای اخیر دانشجویان بسیار فعال بوده است.
نیروهای حراست دانشگاه در شناسایی وبازداشت این دانشجو نقش اصلی را ایفا کردند.به نظر می رسد وی به عنوان یکی از مظنونین وقایع مربوط به پاره شدن عکس خمینی در دانشکده فنی دانشگاه تهران بازداشت شده است.همین امر موجب شده تا اطلاعات چندانی در مورد هویت واقعی این دانشجو در اختیار رساناها وحتی دانشجویان هم خوابگاهی وی قرار نگیرد.با توجه به ویژگی خوابگاه دانشجویان دوره ی دکترا امکان کسب اطلاعا ت بیشتر میسر نشده است.ضمن آنکه حراست کوی دانشگاه به شدت نسبت به مشخص شدن هویت فرد بازداشت شده حساسیت نشان می دهند.با این وجود گزارش های رسیده حاکی از این است که این بازداشت در رابطه با غائله ی عکس خمینی صورت گرفته است.از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که دانشجوی بازداشت شده که از معترضین در روزهای گذشته بوده است قربانی صحنه سازی نیروهای حکومتی گردد.

No comments:

Post a Comment