Most recent videos

Loading...

Sunday, December 27, 2009

اطلاعاتی از دانشجویان دستگیرشده به اتهام اهانت به امام

پس از گذشت مدتی از دستگیری این دانشجو كه در منزلش رخ داده بود و خاموش بودن تلفن همراه وی سه تن از دوستان او به نامهای امیرحسین، خسرو و كیوان كه همگی از ورودیهای جدید دانشگاه تهران بوده برای كسب اطلاع از علت غیبتش در دانشگاه به منزل وی مراجعه میكنند كه این افراد نیز قبل از ورود به منزل دستگیر میشوند.خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: در حالی كه دادستانی تهران از دستگیری تعدادی از افراد به اتهام مشاركت در پاره كردن عكس امام خمینی(ره) در روز 16 آذر خبر داده است، خبرنگار «آینده» به اطلاعاتی در اینباره دستیافته است.

بر اساس این گزارش فردی كه به اتهام پاره كردن عكس امام خمینی(ره) دستگیر شده است حمید-س دانشجوی ورودی امسال دانشگاه تهران است كه بنابر گفته دوستان وی، فردی غیرسیاسی بوده و حضور چندانی در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات نیز نداشته است.

پس از گذشت مدتی از دستگیری این دانشجو كه در منزلش رخ داده بود و خاموش بودن تلفن همراه وی، سه تن از دوستان او به نامهای امیرحسین ، خسرو و كیوان كه همگی از ورودیهای جدید دانشگاه تهران بوده اند، برای كسب اطلاع از علت غیبتش در دانشگاه به منزل وی مراجعه میكنند كه این افراد نیز قبل از ورود به منزل دستگیر میشوند.

بلافاصله آرش – ا دنشجوی پنجم نیز كه از همدورههای این افراد بوه است در خوابگاه دانشگاه تهران واقع در خیابان وصال دستگیر میشود.

گفته میشود پس از چند روز از دستگیری و پیگیری خانواده، كیوان – ر كه به دلیل بیماری خاصی مجبور به مصرف داروهای كرتنی بوده است آزاد میشود اما 4 تن دیگر همچنان در بازداشت باقیماندهاند.

با پیگیریهای به عمل آمده مشخص شده است اتهام خسرو، اهانت به امام خمینی(ره) و اتهام سه نفر دیگر داشتن قصد پاك كردن كامپیوتر خسرو میباشد كه البته قبل از فرصت داشتن برای این اقدام و ورود به منزل وی دستگیر شدند.

این در حالی است كه سینا – و یكی دیگر از دانشجویان ورودی جدید نیز دو هفته قبل و بلافاصله پس از 16 آذر دستگیر شده است و اطلاعی از اتهام وی در دست نیست.

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به پیگیریهای انجام شده وعده داده است این دانشجویان به زودی آزاد میشوند و به خانوادههای این دانشجویان نیز گفته شده است كه با توجه به مشخص شدن بیگناهی آنان به زودی آزاد خواهند شد.

No comments:

Post a Comment