Most recent videos

Loading...

Sunday, December 20, 2009

تحصن دانشجویان دانشگاه هنر در اعتراض به احکام کمیته انضباطی

کمیته گزارشگران حقوق بشر - بنابر گزارشهای دریافتی، دانشجویان دانشگاه هنر تهران در اعتراض به احکام کمیته انضباطی دانشگاه در روز چهارشنبه 25 آذرماه پس از لغو کلاسها در حیاط دانشگاه تحصن اعتراضی برگزار کردند. بنابر اعلام این دانشجویان، این تحصن تا لغو احکام کمیته انضباطی ادامه خواهد داشت.

گفتنی است پس از 16 آذر، 19 نفر از دانشجویان این دانشگاه، ممنوعالورود شدند. این افراد شامل 4 تن فارغالتحصیل، یک تن اخراج شده از دانشگاه و بقیه دانشجویان مقطع کارشناسی بودهاند. همچنین پس از وقایع 16 آذر، حدود 35 نفر از دانشجویان دانشگاه هنر به کمیته انضباطی احضار شده بودند. اتهام نسبت داده شده به این دانشجویان توهین به «ولی فقیه» عنوان شده است. مسئولان حراست دانشگاه نیز در جلساتی که با فعالان دانشجویی دانشگاه برگزار کردهاند خود را مصمم به صدور احکام سنگین برای این دانشجویان و حتی اخراج آنان دانسته اند.

پس از 16 آذر روز دانشجو، روند احضار، بازداشت و برخورد با دانشجویان از سوی کمیتههای انضباطی و حراست دانشگاهها افزایش یافته است و دانشجویان بسیاری نیز بازداشت شدهاند. از وضعیت تعدادی از دانشجویان بازداشتشده خبری در دسترس نیست.

No comments:

Post a Comment