Most recent videos

Loading...

Saturday, December 19, 2009

سياست هاي غلط و ويرانگر اقتصادي كمر كشاورزان را خم كرده است

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۹/۲۸


زد و بند و وارد كردن كالاهاي خارجي درجايي كه ما به ازاي داخلي آن مرغوب تر وسريعتر در داخل كشوردر دسترس مي باشد كاري جز فلج كردن اقتصاد داخلي و خم كردن كمر كشاورزان و قشر توليد گرجامعه كه نان خود را از اين طريق بدست مي آورند نداشته است , بعنوان نمونه وارد كردن برنج خارجي در كشور بخصوص در شهرهاي شمالي از جمله فومن يكي از عواملي است كه به قول كشاورزان و شالي كاران اين منطقه آنها را بدبخت نموده است , در اين رابطه يكي از كشاورزان شمالي كشور درمنطقه فومن به خبرنگار آژانس ايران خبر گفت : ” برنجهای خارجی که مدتی تبلیغ و فروش آن ممنوع بوده ,مجددا به داخل کشور آمده حتی در همین شهر های شمالی و این شهر ما ( فومن ) هم به وفور یافت می شود و کشاورزان را واقعا بد بخت کرده است,علاوه براين بنگاههای خرید میوه که اکثرا در پشت تامین مالی آنها یکی از ماموران دولتی هستند, از 5-6 ماه قبل آمده و ميوه هاي كشاورزان را كه هنوز روي درخت هستند ,مثلا کیلوئی 100 تومان ميخرند ,كشاورز بدبخت هم كه در تنگنا وفشار معيشتي است و پولي ندارد از سر اجبار آن را ميفروشد , بعد در فصل آن براي فروش اصلي , در واقع چیزی گیر كشاورز نمی آید و سود اصلی آن را دلالان وابسته به نظام ميخورند و مي برند و ما ميمانيم و سفره هاي خالي ..”

No comments:

Post a Comment