Most recent videos

Loading...

Wednesday, December 16, 2009

تودهني بازاريان شريف ايران به حكومت ديكتاتوري آخوندي
حكومت آخوندي برنامه های تبلیغی خود با عنوان تحصن بازاریان را در ساعات پیش از شروع به کار بازار انجام می دهد.مقاومت بازاریان در برابر حکومت ادامه دارد.بازاریان شهرهای مختلف کشور وبه ویژه شهر تهران در برابر فشارهای حکومتی برای تعطیلی نمایشی بازار برای همسویی با سیاه بازی های رسانه ای دستگاه آخوندی مقاومت کرده وحاضر به تعطيلی مغازه هاوکسب وکار خود نیستند.حكومت که قصد داشت طی روزهای گذشته پدیده ی پیوند بازار با روحانیت وانقلاب 57 را به گونه ای در این نمایش مضحک دوباره احیا کند وقدرتش در تهییج اقشار مختلف کشور را به رخ معترضیان وآزادی خواهان ایرانی بکشد این بار در اجرای برنامه ی نمایشی خود ناکام مانده است.زیرا بازار تهران به عنوان مهمترین بازار وگسترده ترین بازار کشور اهمیت به فراخوان حکومت برای تعطیلی بازار نداد.از سوی دیگر در شهرهای مختلف کشور نیز به ویژه شهرهای بزرگ مانند اصفهان,مشهد,تبریز,شیراز,اه
واز,کرمان و...پروژهی بازی رسانه ای حکومت برای تعطیلی بازارهای این شهرها ناکام ماند.بنابراین سران حكومت تصمیم گرفتند با بهره گیری از مساجد بازار نمایش رسانه ای تبلیغی خودرا ادامه دهند. اما جالب ترین نکته این برنامه های نمایشی برگزاری تحصن به اصطلاح بازاریان در ساعات تعطیلی بازار يعني در ساعات نخست صبح است.همه ی ایرانیان وبه ویژه بازاریان می دانند که ساعات شروع کاربازاری ها از ساعت 10 صبح به بعد است ورژیم با عنوان تجمع وتحصن بازاری ها ساعات 8تا 10 صبح را زمان تحصن بازاریان در مساجد معرفی می کند.با توجه به این موضوع مشخص است که اصولا حضور بازاری ها در این ساعت در بازار به خودی خود منتفی است.

آژانس ايران خبر

No comments:

Post a Comment