Most recent videos

Loading...

Friday, December 25, 2009

بهروز جاويد تهرانى، تجارت اعضاى بدن زندانيان و انتقال دختران به دبى توسط آخوندها را فاش كرد

بهروز جاويد تهرانى يكى از زندانيان سياسى زندان گوهردشت كرج، جزئيات جديدى از تجارت اعضاى بدن انسان و انتقال اجبارى دختران زندانى به دبى را فاش ساخت.
وى با استناد به سندى كه مربوط به سال 1384است مىنويسد: رياست زندان على حاج کاظم و ساير مسئولين سازمان زندانها و قوهقضائيه ادعا مىکنند کليه فردى به نام افشين کريمى را بهصورت اشتباه بيرون آوردهاند. در صورتى که نام فردى که کليه افشين کريمى در بيمارستان مدنى کرج به وى پيوند شده موجود است. … افشين کريمى تنها يکى از زندانى است که پس از اينکه متوجه شد کليهاش بدون اجازه وى از بدنش خارج گرديده و به فروش رسيده است شکايت مىنمايد از اين قبيل زندانيان شمار ديگرى نيز و جود دارند که از آن جمله مىتوان به نامهاى احمد حنانى، شروين گودرزى، عبدالله و غيره اشاره نمود.
بهروز جاويد تهرانى مىافزايد: تحقيقاتى که در اين زمينه انجام دادم اين نتيجه را ثابت مىکند که مقامهاى قضائى رده بالا و بسيارى از مسئولين زندان حداقل از سال 1384 خورشيدى به اين طرف اعضاى بدن برخى از زندانيان را از بدنشان جدا کردند و به قيمت گزاف به فروش رساندهاند.
وى در ادامه نامه خود مىافزايد: چندى پيش در همين زندان شاهد انتقال اجبارى دختران زندانى به دبى بوديم که طى افشاگريهاى فراوان رئيس زندان شکارى و رئيس دادگاه انقلاب کرج منتظرمقدم در اين رابطه دستگير و از مقام خود برکنار گرديدند که متاسفانه خيلى زود نيز آزاد شدند.

No comments:

Post a Comment