Most recent videos

Loading...

Saturday, February 6, 2010

خواب و خيال بيهوده نظام براي مهار مردم در 22 بهمن :مسدود كردن ورودي هاي تهرانShare

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۱/۱۷


از ميان نامه هاي رسيده به آژانس ايران خبر : براي كنترل مردم و سركوب گسترده جوانان و جنبش آزاديخواهي مردم ايران در 22 بهمن از شب 21 بهمن کل مسير هاي ورودي به شهر تهران مسدود خواهد شد.

No comments:

Post a Comment