Most recent videos

Loading...

Tuesday, February 9, 2010

مهرداد بزرگ و احسان دولتشاه آزاد شدند

کمیته گزارشگران حقوق بشر - صبح امروز 19 آبان ماه مهرداد بزرگ و احسان دولتشاه دو عضو بازداشت شده دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه های ایران آزاد شدند.

در چند روز گذشته دادگاه مهرداد بزرگ، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران و عضو دانشجویان و دانشآموختگان لیبرال دانشگاههای ایران در شعبهی 26 دادگاه انقلاب برگزار شد و قاضی با آزادی این دانشجو پس از تودیع وثیقهی پنجاه میلیونی موافقت کرده بود.

مهرداد بزرگ و احسان دولتشاه در 28 آبان ماه به همراه 5 عضو دیگر دانشجویان لیبرال به نامهای سورنا هاشمی، علیرضا موسوی، فرزان رئوفی، سینا شکوهی و البرز زاهدی بازداشت شده بودند.

No comments:

Post a Comment