Most recent videos

Loading...

Monday, February 8, 2010

حجت زماني زنده است

با درود به روان پاک تمامی جانباختگان راه عزت وآزادی ایران و ایرانی

ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج درسالگرد به شهادت رسیدن دوست وبرادر مبارز شهید حجت زمانی , به خانواده و تمامی دوستان و همه مبارزاني که در راه آزادی ایران زمین جان خود را فدا کردند درود می فرستیم .

یاد و خاطره حجت زمانی که تا آخرین لحظۀ زندگیش برای نابودی رژیم آخوندی تلاش کرد در ذهنمان خواهد ماند .

راهش ماندگاراست و دوستانش ادامه دهندۀ راه حجت تا نابودی رژیم خواهند ماند.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

17 بهمن 1388


http://hrdai.blogspot.com/2010/02/blog-post_8744.html

No comments:

Post a Comment