Most recent videos

Loading...

Wednesday, February 10, 2010

ادامه يافتن تجمع اعتراضي شبانه خانواده ها و مردم در مقابل زندان اوين

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران، خانواده هاي زندانيان سياسي و مردم تهران در مقابل زندان اوين تجمع کردند و خواستار آزادي زندانيان سياسي و پايان دادن به صدور و اجراي احکام اعدام شدند.
روز دوشنبه 19 بهمن ماه از ساعت 19:00 خانواده هاي زندانيان سيا سي و مردم تهران در مقابل زندان اوين تجمع کردند و خواستار آزادي زندانيان سياسي در ايران شدند.اين تجمع گسترده که از قسمت پايين تا مقابل درب اصلي زندان اوين ادامه داشت و عليرغم تذکر ممتد به خانواده که مقابل درب اصلي نبايد بستند در جواب به آنها مي گفتند که عزيزان ما را آزاد کنيد تا ما از اينجا برويم. تعداد تجمع کنندگان صدها نفر تخمين زده مي شود.
اين تجمع همانند شبهاي گذشته باعث شد که تعدادي از زندانيان سياسي در بند ولي فقيه علي خامنه اي آزاد شوند.زندانيان که آزاد مي شدند با خنده و روحيه شاد از زندان مخوف اوين خارج مي شدند و برخورد آنها باعث مي شد که موجي از شور شعف در بين خانواده ها و مردم ايجاد کند. زندانيان با دست تکان دادند و لبخند زدن از حضور استقبال کنندگان تشکر مي کردند.
خانواده ها و مردم با آزادي هر زنداني سياسي با دست زدن،هورا کشيدن ، سوت زدن و صلوات فرستادن استقبال مي کردند . استقبال گرم خانواده ها باعث خشم زندانبانان ولي فقيه مي شد و با تاخير در آزادي زندانيان سياسي از خانواده ها و مردم اينگونه انتقام مي گرفتند و سعي در وارد کردن فشار روحي عليه آنها بودند و يا اينکه اعلام مي کنند که ديگر زنداني آزاد نخواهيم کرد.خانواده ها همچنين در بين مردم شيريني پخش مي کردند و ابراز شادماني مي کردند. اين تجمع اعتراضي تا ساعت 11:45 ادامه دادشت.
عوامل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران که همراه با تعدادي زن در بين خانواده ها حضور دارندو سعي در ايجاد رعب و وحشت هستند. هنگام نزديک شدن به جمع خانواده و مردم با نفرت از آنها استقبال مي کردند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران
19 بهمن 1388 برابر با 08 فوريه 2010

No comments:

Post a Comment