Most recent videos

Loading...

Wednesday, February 10, 2010

انتقال منصور اسانلو به سلولهای انفرادی سگدونی

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، زندانی سیاسی منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه به سلولهای انفرادی بند 1معروف به سگدونی انتقال داده شد.
روز سه شنبه 20 بهمن ماه زندانیان سیاسی منصور اسالو و افشین بایمانی به حفاظت و اطلاعات زندان گوهردشت کرج فراخوانده شدند و برای مدتی طولانی مورد بازخواست و تهدید قرار گرفتند. آنها توسط کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان مورد تهدید و تحت فشار قرار داشتند. پس از تهدیدات برای فشار بیشتر به آنها اعلام شد که به سلولهای انفرادی سالن 2 معروف به سگدونی بند 1 زندان گوهردشت کرج منتقل خواهند شد.
زندانی سیاسی منصور اسالو بعد از ظهر امروز به سلولهای انفرادی سگدونی منتقل شد.شرایط سلولهای انفرادی این سالن قرون وسطائی است و زندانیان تحت شکنجه های جسمی قرار می گیرندو از داشتن هرگونه ارتباط با خانواده های خود محروم می شوند. زندانیان سیاسی و سایر زندانیان از محدودیتهای غیر انسانی مانند استفاده از سرویس بهداشتی، قطع کامل دارو و درمان ، حداقل جیره غذایی، نداشتن پوشش برای استراحت می باشند.
شرایط قرون وسطائی حاکم بر سلولهای انفرادی این سالن تا به حال منجر به اعتراضات گسترده زندانیان علیه زندانبانان شده است و 3 بار به تصرف کامل زندانیان در آمده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال این فعال شناخته شده کارگری به سلولها انفرادی و قرار دادن او در شرایط قرون وسطائی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سازمان جهانی کار خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به فشار و اذیت و آزار علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

20 بهمن 1388 برابر با 09 فوریه 2010

No comments:

Post a Comment