Most recent videos

Loading...

Saturday, February 6, 2010

ایتالیا خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست سیاه اتحادیه اروپا ش

شنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۸۸ / ۰۶ فوریه ۲۰۱۰


وزیر سیاست اروپایی ایتالیا گفت اروپا نباید تاخیرکند. وی خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران رژیم ایران در لیست سیاه اتحادیه اروپا شد.
خبرگزاری ای پی کام، ۱۶بهمن به نقل از آندرآ رونکی، وزیر سیاست اروپایی ایتالیا نوشت: با ایران نمی توان دیالوگ کرد و (سپاه) پاسداران بایستی در لیست سیاه اتحادیه اروپا نامگذاری شود زیرا آنها مانند لباس سیاههای هیتلر هستند.


رونکی میگوید : اروپا تا کنون تاخیر کرده است . همه میگویند که یک سیاست خارجی اروپایی میخواهند ولی بعد به سکوت خود در برابر تحقیر و اهانت به هزاران شهروندی که برای آزادی مبارزه میکنند ادامه می دهند. در عمل هم رژیم ایران به فعالیتهای اتمی خودش ادامه می دهد و یک سیاست وحشتناک ضد یهودی مثل آنچه که در سال ۹۰۰ باعث ترس و وحشت در اروپا شد را دنبال میکند.
رونکی در خاتمه میگوید : بنظرم اروپا هیچ کاری نمی کند . نگاهش را از مسائل ایران بر میگرداند و به روی خودش نمی آورد که سکوتش ریسک این را دارد که سرپوشی بشود و نهایتا از آن ، نشانه ای از حمایت از رفتار رژیم ایران استنباط شود

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1994:2010-02-06-09-31-28&catid=21:2010-01-17-21-49-36


No comments:

Post a Comment