Most recent videos

Loading...

Tuesday, February 9, 2010

ادامه یافتن تجمع اعتراضی شبانه خانواده ها و مردم در مقابل زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، خانواده های زندانیان سیاسی و مردم تهران در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به صدور و اجرای احکام اعدام شدند.

روز دوشنبه 19 بهمن ماه از ساعت 19:00 خانواده های زندانیان سیا سی و مردم تهران در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.این تجمع گسترده که از قسمت پایین تا مقابل درب اصلی زندان اوین ادامه داشت و علیرغم تذکر ممتد به خانواده که مقابل درب اصلی نباید بستند در جواب به آنها می گفتند که عزیزان ما را آزاد کنید تا ما از اینجا برویم. تعداد تجمع کنندگان صدها نفر تخمین زده می شود.

این تجمع همانند شبهای گذشته باعث شد که تعدادی از زندانیان سیاسی در بند ولی فقیه علی خامنه ای آزاد شوند.زندانیان که آزاد می شدند با خنده و روحیۀ شاد از زندان مخوف اوین خارج می شدند و برخورد آنها باعث می شد که موجی از شور شعف در بین خانواده ها و مردم ایجاد کند. زندانیان با دست تکان دادند و لبخند زدن از حضور استقبال کنندگان تشکر می کردند.

خانواده ها و مردم با آزادی هر زندانی سیاسی با دست زدن،هورا کشیدن ، سوت زدن و صلوات فرستادن استقبال می کردند . استقبال گرم خانواده ها باعث خشم زندانبانان ولی فقیه می شد و با تاخیر در آزادی زندانیان سیاسی از خانواده ها و مردم اینگونه انتقام می گرفتند و سعی در وارد کردن فشار روحی علیه آنها بودند و یا اینکه اعلام می کنند که دیگر زندانی آزاد نخواهیم کرد.خانواده ها همچنین در بین مردم شیرینی پخش می کردند و ابراز شادمانی می کردند. این تجمع اعتراضی تا ساعت 11:45 ادامه دادشت.

عوامل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران که همراه با تعدادی زن در بین خانواده ها حضور دارندو سعی در ایجاد رعب و وحشت هستند. هنگام نزدیک شدن به جمع خانواده و مردم با نفرت از آنها استقبال می کردند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

19 بهمن 1388 برابر با 08 فوریه 2010

No comments:

Post a Comment