Most recent videos

Loading...

Sunday, February 7, 2010

در تهران زندان نداریم، اوين زندان محسوب نمی شود

روزنامه اعتماد: اوين زندان محسوب نمي شود. اين تازه ترين اظهارنظر رئيس سازمان زندان ها است که روز گذشته مطرح کرد. غلامحسين اسماعيلي در پاسخ به پرسش ايلنا مبني بر اينکه متهمان بايد در محل ارتکاب جرم دوران محکوميت خود را سپري کنند، آيا انتقال احمد زيدآبادي و مسعود باستاني از اوين به رجايي شهر دليل خاصي داشته است، گفت؛ «ما در تهران زندان نداريم و اين بازداشتگاه بوده و زندان محسوب نمي شود.» وي با بيان اينکه تمام زندانيان استان تهران در زندان رجايي شهر، قزل حصار، ندامتگاه مرکزي کرج و پرديس نگهداري مي شوند، ادامه داد؛ در گذشته در تهران تنها يک زندان بود که آن هم در حال حاضر به پارک تبديل شده است. رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني گفت؛ بسياري از افرادي که تحت قرار هستند، به دليل اينکه امکانات موجود کفايت نمي کند، در زندان هاي رجايي شهر و قزل حصار نگهداري مي شوند. اسماعيلي با بيان اينکه نمي دانم چرا فقط براي رسانه ها و برخي افراد تنها بعضي اسامي مطرح است، اظهار داشت؛ اگر کسي دلش به حال محکومان مي سوزد بايد بگويد در تهران زندان نداريم و در گذشته زندان قصر بوده که آن هم جمع آوري شده است.

No comments:

Post a Comment