Most recent videos

Loading...

Saturday, December 19, 2009

نصب تصاویر دانشجویان زندانی در دانشگاه تهران

اسامی و تصاویر حدود چهل تن از دانشجویان آزاده میهن که در چنگال استبداد آخوندی در اسارت هستند در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران نمایش داده می شود.
انجمن اسلامی دانشکده ادبیات اقدام به نصب تصاویر و اسامی حدود چهل تن از دانشجویانی کرده که به خاطر مبارزه با نظام دیکتاتوری اکنون در زندان های حكومتي به سر می برند.
در زيرعکس هر کدام از دانشجویان زندانی گوشه ای از سوابق مبارزاتی وی آورده شده است.

آژانس ايران خبر

No comments:

Post a Comment