Most recent videos

Loading...

Thursday, January 28, 2010

احضار گسترده فعالان شهر نجف آباد در آستانه 22 بهمن

جنبش راه سبز (جرس): در آستانه ۲۲ بهمن، موج احضارها به اداره اطلاعات شهر نجفآباد آغاز شده است و تا کنون در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از مردم شهر نجفآباد، از چهرههای شاخص مذهبی گرفته تا جوانانی که در مراسم آیتالله العظمی منتظری شرکت فعالانه داشتهاند، به اداره اطلاعات این شهر احضار و تحت فشار قرار گرفته اند.

براساس گزار ش ها از آنها تعهد گرفته میشود که به هیچ وجه در مراسم ۲۲ بهمن حرکت مشکوکی نکرده و مراقب رفتار خود باشند.

سایت ندای سبز آزادی گزارش داده است که این احضارها و بازجوییها از دو سه ساعت تا گاهی یک شبانهروز طول میکشد و شامل همه افراد از روحانیون برجسته گرفته تا نوجوانان دبیرستانی نیز میشود و روند این اقدام، دنباله دار است. به نظر میرسد نیروهای امنیتی شهر به شدت نگران مراسم دولتی روز ۲۲ بهمن هستند و درصدد هستند که جلوی هرگونه حرکت اعتراضی را با استفاده از تهدید و ایجاد فشار روانی به تک تک افراد از قبل مسدود کنند

No comments:

Post a Comment