Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 27, 2010

مصباح يزدي: انقلاب اسلامي تا ظهور امام زمان باقي خواهد ماند

وي ماهواره و رسانههاي ديجيتالي را علل سرعت سقوط فرهنگي جوامع دانست و گفت: اين ابزارهاي الكترونيكي قبل از انقلاب وجود نداشت ولي امروز يك نوجوان در جيب خود يك تلفن همراه دارد و در آن انواع انحرافات و موسيقيهاي مبتذل را گوش كرده و ميبيند.

فارس: رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) با تاكيد بر اينكه انقلاب اسلامي ايران از بين رفتني نيست، گفت: ما بايد دلمان براي خودمان بسوزد كه آيا افتخار حفظ انقلاب را خواهيم داشت يا مردود ميشويم، چون اين انقلاب تا زمان ظهور امام عصر(عج) باقي خواهد ماند.

آيتالله محمدتقي مصباحيزدي ظهر امروز در ديدار جمعي از اساتيد بسيجي و اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي سراسر كشور با اشاره به اهانت اخير آشوبگران به امام حسين(ع) اظهار داشت: شرايط پيش آمده پس از انتخابات شوك جديتري به جامعه وارد كرد.

وي با بيان اينكه اهانت به مقدسترين مقدسات اسلامي نشانه سقوط فرهنگي جامعه است، افزود: من به ياد ندارم تاكنون، حتي زمان رژيم پهلوي كسي اين چنين به امام حسين(ع) جسارت كرده باشد ولي در جمهوري اسلامي كار به اينجا كشيده است البته اين ظاهر قضيه است و باطن آن از اين خرابتر است.

رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) از وضعيت كنوني دانشگاهها و رواج فساد و انحراف بين دانشجويان ابراز نگراني كرد و گفت: ببينيد امروز دانشگاهها به چه انحرافاتي مبتلا هستند، چيزي كه هيچ تناسبي با اهداف انقلاب و جمهوري اسلامي ندارد.

وي ادامه داد: اگر كسي بگويد ما در اين عرصه تنزل كرديم سخن بيجايي نگفته است، البته نبايد پيشرفتهاي علمي حاصل شده را از نظر دور داشت ولي حاصلجمع اينها معلوم نيست مثبت باشد.

آيتالله مصباحيزدي اظهار كرد: اين شوك به ما فهماند كه در اين زمينه كمبودهاي جدي داريم، كسي كه قبل از انقلاب مدافع اسلام و اوايل انقلاب از سخنرانان و نويسندگان مدافع انقلاب بود و جلساتي در مورد شرح نهجالبلاغه ميگذاشت و گاهي ژست عارفانه و قطبي به خود ميگرفت، امروز در اصل وحي، عصمت پيامبر و ائمه(ع) تشكيك ميكند، آيا اين پسرفت فرهنگي نيست؟

وي ادامه داد: با همه اين مختصات، رئيسجمهور وقت در مجلسي ميگويد وجود اين شخص از افتخارات كشور ماست آيا اين پيشرفت فرهنگي است، استاد دانشگاهي كه اهانت كرد و قاضي حكم ارتداد و اعدام او را صادر كرد، اين به معناي پيشرفت فرهنگي است.

عضو مجلس خبرگان رهبري خاطرنشان كرد: دنيا روز بهروز در سقوط فرهنگي چهار نعل ميتازد و اين رسانهها و ماهوارهها و ... در اختيار همه قرار گرفته است.

وي ماهواره و رسانههاي ديجيتالي را علل سرعت سقوط فرهنگي جوامع دانست و گفت: اين ابزارهاي الكترونيكي قبل از انقلاب وجود نداشت ولي امروز يك نوجوان در جيب خود يك تلفن همراه دارد و در آن انواع انحرافات و موسيقيهاي مبتذل را گوش كرده و ميبيند.

آيتالله مصباحيزدي در عين حال ابراز داشت: در مقابل اين پيشرفتهاي علمي بايد عوامل ايجابي را تقويت كنيم وگرنه هزاران فيلتر را هم بگذاريم، فايده ندارد و به راحتي شكسته ميشود.

وي به بيان ديدگاههاي موجود در اين زمينه پرداخت و ابراز كرد: يك ديدگاه ميگويد بايد اين وسايل را به عنوان لوازم زندگي اجتماعي بپذيريم كه اين ديدگاه حاوي دو بخش است يكي اينكه اين لوازم بد است ولي ضرورت دارد و ديگري اينكه اين لوازم بد نيست و مردم و جوانان بايد از دوران خود لذت ببرند و اين شعار يكي از روساي جمهور ما بود كه عملا تشويق كرده و به برخي اشخاص فاسد لبخند ميزد.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ادامه داد: ديدگاه ديگر در اين زمينه اين است كه اين لوازم وسيله شخصي است و ربطي به دولت ندارد كه اين مطلب را برخي وزراي ما صريحا بيان ميكردند كه الان در ايران نيستند و به كشورهاي ديگر پناهنده شدند.

وي با اشاره به نظر مقام معظم رهبري در مورد وزير ارشاد دولتهاي پيشين ابراز كرد: مقام معظم رهبري در جلسه افطاري كه با اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي داشت صريحا بيان كردند كه برخي فعاليتهاي اين وزير نه تنها اسلامي نيست بلكه صددرصد ضداسلامي است و حتي وقتي حرف استعفاي اين وزير مطرح شد، رئيس جمهور وقت گفت اگر وي استعفا دهد، من هم استعفا ميدهم.

آيتالله مصباحيزدي با اشاره به عوامل فسادبرانگيز مانند ترويج فرهنگي فساد و مسامحه در برابر آن و ... گفت: اين عوامل حاكي از اين است كه از ابتدا برنامهريزي خارجي پشت اين حركتها بوده است.

وي تصريح كرد: واقعيت اين است كه جمهوري اسلامي ما از كمبود فرهنگ اسلامي رنج ميبرد، اگر گفتيد اين كار مطلوب است و بايد باشد تا جوانان لذت ببرند و آن را آزادي مندرج در حقوق بشر خوانديد و ما گفتيم نه، به اين دليل بود كه معتقد هستيم كه فكر در جمهوري اسلامي بايد جهتدار باشد.


منبع:
http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=98433

No comments:

Post a Comment