Most recent videos

Loading...

Thursday, January 28, 2010

نیروهای امنیتی به شدت نگران مراسم روز ۲۲ بهمن هستند

سایت ندای سبز آزادی: در آستانه ۲۲ بهمن، از یک هفته پیش موج احضارها به اداره اطلاعات شهر نجفآباد آغاز شده است و تا کنون در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از مردم شهر نجفآباد، از چهرههای شاخص مذهبی گرفته تا جوانانی که در مراسم آیتالله منتظری شرکت فعالانه داشتهاند، به اداره اطلاعات این شهر احضار شده و ضمن بازجویی و ایجاد فشار از آنها تعهد گرفته میشود که به هیچ وجه در مراسم ۲۲ بهمن حرکت مشکوکی نکرده و مراقب رفتار خود باشند. این احضارها و بازجوییها از دو سه ساعت تا گاهی یک شبانهروز طول میکشد و شامل همه افراد از روحانیون برجسته گرفته تا نوجوانان دبیرستانی نیز میشود و روند این اقدام، دنباله دار است. به نظر میرسد نیروهای امنیتی شهر به شدت نگران مراسم دولتی روز ۲۲ بهمن هستند و درصدد هستند که جلوی هرگونه حرکت اعتراضی را با استفاده از تهدید و ایجاد فشار روانی به تک تک افراد از قبل مسدود کنند. لازم به ذکر است که در مراسم هفت آیت الله منتظری در شهر قهدریجان از توابع شهرستان نجفآباد نیز اتفاقی رخ داده است که در خبرها منعکس نشد. مردم شهر کوچک قهدریجان به هنگام رفتن به مسجد اصلی به منظور برگزاری مراسم با در قفل روبرو میشوند که با مشاهده آن قفل را میشکنند. پس از آن به داخل مسجد رفته و شماری از مردم جلوی در به نگهبانی و مراقبت مشغول میشوند. در هنگام رفت و آمد مردم عزادار فقیه عالیقدر، نیروهای لباس شخصی و بسیجی که قصد ورود به مسجد را برای کنترل و به هم زدن داشتهاند، ابتدا مجبور به تحویل دادن بی سیم و موبایلهای خود شده و سپس با هدایت اجباری مردم در گوشه و کنار مسجد به صورت مجزا جا داده میشوند تا از هرگونه اقدام جمعی مزاحمت توسط ایشان جلوگیری شود. با این حال در خلال مراسم چند نفر از این نیروها که با ایجاد سر و صدا قصد به هم زدن مراسم را داشتهاند با واکنش مردمی که آنها را در محاصره خود داشتهاند روبرو میشوند و هنگام اخراج از مسجد هم برخی مردم به ایشان به عنوان تحقیر پول میپردازند.

No comments:

Post a Comment