Most recent videos

Loading...

Thursday, January 28, 2010

ضرب و شتم زندانیان بند جوانان زندان رجاییشهر

کمیته گزارشگران حقوق بشر - بنابر گزارشهای دریافتی عصر سهشنبه 6 بهمنماه در حدود ساعت 6:30 دقیقه گارد زندان رجاییشهر تمامی زندانیان بند جوانان این زندان را به حیاط انتقال داده و با درستکردن تونل آنان را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند.

این برخورد به دستور امیر آقایی جانشین رییس زندان رجاییشهر صورت پذیرفت و دلیل آن تنبیه زندانیان بند مزبور اعلام شد. از شدت جراحات وارده بر جوانان زندانی اطلاعی در دسترس نیست و این امر نگرانی در مورد وضعیت آنان را افزایش داده است.

بر اساس ماده 169 آئيننامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1384: «تندخويي، دشنام، اداي الفاظ ركيك يا تنبيه بدني متهمان و محكومان و اعمال تنبيههاي خشن، مشقتبار و موهن در مؤسسهها و زندانها به كلي ممنوع است.» این در حالی است که در طول سالهای اخیر همواره توهین، ضرب و شتم، شکنجه جهت اعتراف و مواردی از این قبیل، یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در زندانهای ایران بوده است.

No comments:

Post a Comment