Most recent videos

Loading...

Friday, January 29, 2010

شعارهای جدید22 بهمن

ملت پر توانیم // با هم ما می توانیم
ایرانی با غیرته// ملت پر قدرته
بیکاری و تورم // شکسته پشت مردم
سفره ها خالی ز نانه// نظام به فکر لبنانه
سالهای ظلم و فساد // نابود کرد اقتصاد
چی شد همه ثروت ما // اندوخته ملت ما
سفره ها خالی شد ز نان // رفت تو جیب سردمداران
حق و حقوق کارگران// شد نسیب ستمگران
بنجل از چین آوردید // تولید رو از بین بردید
دارا هی داراتر شد // نداره، فقیرتر شد
سپاه و ای ارتش ایران زمین// بازیچه دست نشین
این حکومت روسیه// نظام چاپلوسیه
کل نظام رفتنیه // 22 بهمن دیدنیه
نابود باد حکومت // نظام بی عدالت
لعنت به این ولایت // دشمن این مملکت
این حکومت اصلاحی نیست //مردمی و قانونی نیست
قانون مائیم که ملتیم // مالک این مملکت ایم
ما خون دادیم آزاد باشیم// نه فکر اصلاحات باشیم
یاران در بند ما // درد شما درد ما
دولت ورشکسته //استعفا استعفا
نظام ورشکسته// مرگت فرا رسیده
کار خدا با خدا // دین از حکومت جدا
رفراندم رفراندم // این است خواست مردم
وقتی که با هم هستیم // ازچی باید بترسیم
وقتی که بیشماریم // از کی باید بترسیم
مادران عزادار// شیرزنان فداکار
جنبش سبز جوان// آینده ساز ایران
دیکتاتوری ترسیده// کارش به جنون کشیده
نه سازش نه تسلیم، ملت بی شکستیم
وقتشه که شتاب کنیم // شروع به اعتصاب کنیم
هم میهن کارگر و بازاری و رفتگر و فرهنگی و دانشجو و ..اعتصاب اعتصاب
تصمیم ما نهائی ست // اعتصاب عمومی ست
پیروزی از آن ماست //این خواست ملت ماست

http://www.iranpressnews.com/source/072050.htm

No comments:

Post a Comment