Most recent videos

Loading...

Sunday, January 31, 2010

تقديم به اسطوره مقاومت ، علي صارمي

23
سال زندان !؟

اين مرد چه مي گويد و چه مي خواهد كه بهايش چنين سنگين است؟

راهي را كه 23 سال همسر بردبار وصبورش هر هفته پيمود تا لحظاتي را هر چند اندك در كنارش باشد زماني را كه بچه ها بسيار كوچك بودند واز شوق ديدن پدر فردا را روز ديگري ميدانستند ،تا دستان مهربانش را لمس كنند وبراي يك هفته وشايد هفته ها نيرو بگيرند تا امروز كه بهراد كوچك به ملاقات پدربزرگ مي رود ،زماني بس طولاني است.

زماني كه كه حتي بيانش براي بسياري غير قابل باور است داشتن چنين خصوصيات فقط از مرداني بر مي آيد كه باتمام وجود به آزادي ودنيايي بهتر براي تمام مردم اعتقاد داشته باشند وهمه هستي خود را نثار مردم شان كنند ودر عين حال چنان محبوب وخواستني باشند كه همسر وفرزندانش هر گاه از او سخن مي گويند،گويي تمام چيزهاي خواستني دنيا را برايشان فراهم كرده است .

بايد بر وجودي چنين شريف اقتدا كرد ،ودر برابر مقاومت بي وقفه اش سر تعظيم فرود آورد .

دادن حكم اعدام به چنين مردي توهين به همه ي شرافت انساني است ضمن اينكه هيچ پايه واساس قانوني ، سياسي وحقوقي ندارد،بلكه تنها از ناكارآمد شدن همه ي شيوه هاي سركوب حكايت مي كند.

وتو اي پيشتاز رهايي آماده باش،

بي گمان آزادي به استقبالت خواهد آمد وبه خود خواهد باليد كه تو در بدست آوردنش پيشتاز بودي.

حميده نبوي زندانی سیاسی سابق

بهمن 1388

انتشار:فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


No comments:

Post a Comment