Most recent videos

Loading...

Sunday, January 31, 2010

... خوانندگان؛ 3 تن از جوانان بازداشتى زير شکنجه قبول

از طرف بانو فريده, دختر يکى از همميهنان بهايى در بند اطلاع حاصل شد, 3 تن از جوانان بازداشتى, زير شکنجه قبول کرده اند روبروى دوربين تلويزيون حاج عزت به دروغ اعتراف کنند در اغتشاشات سهيم بوده اند و در اين راستا از بيت العدل اعظم تشکيلات جهانى بهايى دستوراتى دريافت داشته اند.

http://www.iranpressnews.com/source/072134.htm


No comments:

Post a Comment