Most recent videos

Loading...

Friday, January 15, 2010

یکی از خوانندگان؛ پرسش از نامزد ندا

آقای کاسپین چرا در برابر این آدمکشان پیشنهاد ( صلح ) میکنید؟ چرا از ایرانیان بیرون از ایران میخواهید که در زادروز ندا آرام گرد هم آیند ؟ ندا و سایر جوانان از جان خود گذشتند که ما فریاد آنان را به گوش دنیا برسانیم. پیشنهاد میکنم بهتر است در این روز ( شعارهای )ندا و سایر کشته شدگان راه آزادی را هرچه بلندتر کنیم چرا که این آخوندهای پلید با واژه ( صلح ) بیگانه اند و باید با آنها با زور برخورد کرد.
با سپاس-خداکرم/ استکهلم

http://www.iranpressnews.com/source/071285.htm


No comments:

Post a Comment