Most recent videos

Loading...

Monday, January 4, 2010

خودداری نمایندگان ایتالیا از سفر به ایران

سایت حکومتی پرچم: برخی از اعضای ایتالیایی حزب مردمی اروپا از سفر به ایران در چارچوب مأموریت هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به تهران امتناع کرده و خواستار لغو این مأموریت شدند.

3 عضو ایتالیایی هیئت اروپایی روابط با ایران که قرار است هفتم ژانویه به مدت 4 روز به تهران سفر کند، در نامهای مشترک به دلیل آنچه که خشونتهای اخیر در ایران خواندهاند از آمدن به تهران امتناع کرده و خواستار لغو این مأموریت شدند.

No comments:

Post a Comment