Most recent videos

Loading...

Thursday, January 21, 2010

صبا واصفی از تدریس محروم و از دانشگاه شهید بهشتی اخراج شد

کمیته گزارشگران حقوق بشر - صبا واصفی، پژوهشگر، فعال حقوق بشر و جنبش زنان که از سال 85 تا کنون در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تدریس بود صبح چهارشنبه 30 دیماه از تدریس محروم و از دانشگاه اخراج شد.

صبا واصفی علاوه بر فعالیت حقوق بشر و فعالیت در جنبش زنان، پژوهشگر مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و فرهنگستان ادبیات فارسی است. وی به مدت سهسال به تدریس در دانشگاه شهید بهشتی مشغول بود که اکنون با حکم اخراج مواجه گشت.

همچنین این عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، در زمینه اعدام نوجوانان فعالیتهای موثر و قابل توجهی انجام داده و مصاحبهها و مقالههای بسیاری را در این زمینه و حوزههای دیگر حقوق بشر به رشته تحریر درآورده است.

No comments:

Post a Comment