Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 6, 2010

نمايش تصاويري از سركوب وحشيانه ماموران سركوبگر نسبت به مردم معترض در روز عاشورا در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران

تصاويري ازسركوب وحشيانه مزدوران حكومتي نسبت به مردم معترض در روز عاشورا در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران به نمايش درآمده است.اين تصاوير توسط انجمن اسلامي اين دانشكده و در بورد مخصوص اين انجمن در معرض ديد دانشجويان قرار گرفته است.در اين عكس ها, گوشه هايي از حملات وحشيانه مزدوران حكومتي و تيراندازي بسيجيان و لباس شخصي ها به مردم به تصوير كشيده شده است.

آژانس ايران خبر

No comments:

Post a Comment